Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
 
 
Organisatie Organisatie

ORGANISATIE

Wij zijn een Gereformeerde Kerk en horen bij de Protestantse Kerk in Nederland.
In de gemeente Haren is ook een Hervormde Gemeente (Dorpskerk) en een Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen (Trefpuntkerk).


Onderstaand een impressie van onze kerkelijke organisatie.

Predikanten:

Pastoraat:

Kerkelijk Bureau:

Adressen:

Buurtbox:


PREDIKANTEN

Onze predikanten zijn:
Ds Marja de Jager
Kerkstraat 16
9751 BD Haren
050-535 19 85
E-mail: Marja de Jager
Ds. Ybo Buurma 
De Grasjuffer 43
9766 PV Eelderwolde
050-785 08 86
E-mail:

 
In dringende gevallen bij afwezigheid eigen opredikant:
Tel.  06-
81 40 97 50 
E-mail:
 

 

PASTORAAT

1 Pastoraat
In het pastoraat gaat het over het verhaal van mensen en het verhaal van God: 
de ervaring van  mensen en de openbaring van God. Soms staat het verhaal van mensen op de voorgrond, soms het verhaal van God. Dat betekent dat in het pastoraat niet perse de geloofsbeleving aan de orde hoeft te komen. Het brengen van een bloemetje namens de kerk, het sturen van een kaartje, het belangstelling tonen, het hebben van een luisterend oor, etc. is ook pastoraat. We onderscheiden daarom vier lagen in het pastorale werk:
  1. de onderlinge zorg als basis;
  2. de zorg uitgaande van de pastorale medewerkers;
  3. de pastorale zorg van ouderlingen;
  4. de pastorale zorg van de predikanten
 
Het ‘omzien naar elkaar’ vormt een belangrijk uitgangspunt voor ons pastoraat. Alle gemeenteleden mogen zich hierdoor aangesproken weten. De pastorale medewerkers bezoeken op gezette tijden zieken, bejaarden en nieuw ingekomenen. De pastorale ouderlingen doen ook bezoekwerk, maar daarnaast hebben zij een taak in hun sectieteam.
2 Sectieteams
De gemeente is onderverdeeld in secties. De sectieteams bestaan uit een ouderling, een diaken en pastorale medewerkers. De  teams vergaderen op gezette tijden en bespreken dan de gang van zaken in hun secties, ervaringen worden uitgewisseld en wenselijkheden en mogelijkheden naar onderlinge ontmoetingen worden geïnventariseerd en uitgevoerd.
Bij hun werkzaamheden kunnen de sectiesteams ondersteuning vragen van de Taakgroep Pastoraat. De sectieteams komen minimaal twee maal per jaar bij elkaar.
 3 Taakgroep pastoraat
De taakgroep pastoraat coördineert de pastorale activiteiten van de Gorechtkerk en ondersteunt gemeenschapsbevorderende activiteiten, zoals groothuisbezoeken, basisgroepen, enz. in de secties. Ook zorgt zij voor gemeentebrede activiteiten als ontmoetingen na een kerkdienst en thema-avonden. 
4 Het pastorale team
Pastorale team bestaat uit predikanten, pastorale ouderlingen, pastorale medewerkers en belangstellende diakenen. Het team komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar waarbij de nadruk ligt op vorming en toerusting.
5 Specifieke pastorale taken van de predikanten.
Deze taken kunnen worden gezien als levenswegbegeleiding op momenten van ervaringen van gebrokenheid en bij levensovergangen. We denken hierbij aan ziekte, scheiding, verlies en rouw.
Van levensovergangen spreken we als mensen in positieve of negatieve zin ingrijpende veranderingen in hun leven ondervinden. Deze veranderingen treden op bij ervaringen van gebrokenheid, zoals hierboven genoemd, maar doen zich ook voor bij huwelijk of het aangaan van een langdurige relatie, geboorten, doop en het vieren van jubilea.
Uit bovenstaande vloeit voort dat tot de pastorale taak v.d. predikant behoort:rouw-, trouw-, doop- begeleiding. Als ook de specifiekere vormen van begeleiding die nodig zijn als mensen op moeilijke of mooie momenten in het leven met dingen geconfronteerd worden waar zij graag over praten met iemand die hen kan helpen ordenen en herordenen wat er in en met hen gebeurt. 
 

KERKELIJK BUREAU

Mevrouw A. Raven-Klompmaker, Oude Borg 16, 9753 BV Haren tel. 050-534 29 72,
Wilt u voor het aanvragen van doopbediening (minimaal 14 dagen voor de doopdatum), het aanvragen van huwelijksbevestiging (minimaal 5 weken voor de huwelijksdatum) contact op  nemen met de wijkpredikant? Die zorgt dat de gegevens aan het kerkelijk bureau worden doorgegeven.
Verhuizingen binnen de gemeente en veranderingen in de samenstelling van uw gezin kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven. In geval van geboorte, huwelijk of overlijden wordt u vriendelijk verzocht dit door te geven (bijvoorbeeld door het toezenden van een kaart).
Studerende jongeren die elders (gaan) wonen kunnen lid blijven van onze gemeente. Wilt u dan een voorkeurslidmaatschap aanvragen met behulp van het standaardformulier (verkrijgbaar bij mevrouw Raven-Klompmaker). U kunt uiteraard ook altijd een afspraak maken met de ledenadministratie.

ADRESSEN

Gereformeerde Kerk Haren
Website: gorechtkerk.nl
redactie e-mail:  
Gorechtkerk: Kerkstraat 14, 9751 BD Haren
Scriba Kerkenraad: R.J. van Wijk, Remmingaweg 44, 9751 VR Haren, tel. 534 60 10,
Koster: K.A. Bakker, Rummerinkhof 28, 9751 SL Haren, tel. 537 08 55,

College van Diakenen
secretaris: V.J. de Jong, Agricolahof 20, 9752 NN Haren, tel. 534 92 78.  
College van Kerkrentmeesters
secretaris: G. ten Napel, Da Costalaan 7, 9752 EP Haren, tel. 534 09 90,
INGbank NL80INGB0000872647, t.n.v. Geref. Kerk Haren,voor bestellen collectebonnen SNS-bank NL72SNSB0 44.65.49.517

Predikanten
ds M. de Jager, Kerkstraat 16,9751 BD Haren, tel. 535 19 85, Marja de Jager
ds Y. Buurma, De Grasjuffer 43, 9766 PV Eelderwolde, tel. 785 08 86,


BUURTBOX

Naar de website van:  Buurtbox Haren

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.