Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
 
 
Nieuwsberichten Nieuwsberichten

 
Remco Hakkert in de Gorechtkerk: zondag 11 februari 2018 om 16.00 uur!
Op zondag 11 februari 2018 komt Remco Hakkert naar de Gorechtkerk (Kerkstraat 16) in Haren.
Kom jij ook?
Hakkert speelde in januari 2017 tijdens een ochtenddienst in de Gorechtkerk diverse solo liederen. Veel gemeenteleden waren enthousiast na dit optreden en daarom is Hakkert nogmaals uitgenodigd.  (Hakkert zou op 3 december 2017 optreden maar vanwege ziekte kon dit optreden niet doorgaan).  
Op 11 februari  zal Hakkert en zijn team voorgaan in een TOGETHER WORSHIP dienst.
Remco Hakkert en band zullen prachtige liederen ten gehore brengen. Veel samen zingen (van hymns tot Opwekking), een overdenking, een lezing uit de bijbel en gebed. De dienst is zó gevarieerd dat het jong en oud zal bereiken. Vanuit idealisme en vertrouwen zal Hakkert en zijn team deze dienst aanbieden om mensen te bemoedigen en vooral jeugdigen een positieve impuls te geven.  Iedereen is welkom en de entree is gratis. Er zal wel een collecte gehouden worden.
Remco Hakkert is een Nederlands zanger, dirigent en componist van voornamelijk christelijke liedjes. Hakkert studeerde in 1990 af aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle met als hoofdvak Piano (lichte muziek) en als bijvak Zang. Hakkert werd later als solist een vaste gast van het televisieprogramma Nederland Zingt. Hij schreef meer dan zestig nummers voor koren en solisten en heeft meerdere cd’s gemaakt. Hakkert is dirigent van het Centre Gospel Choir.

VAN HET SCRIBAAT
 
Week van het gebed
Op donderdagavond 25 januari verzorgt een klein groepje een dienst in de week van het gebed (21-28 januari).In de Gorechtkerkzaal, ingang via het Gorechthuis.  Aanvang 19.30 uur en inloop met koffie / thee om 19.00 uur .
Zie ook de aankondiging hieronder.
 
Stellingen en aforismen, uitsmijters
Hier in dit ‘vakje’ stellingen, oneliners, of uitsmijters, soms wijs, soms prikkelend of humoristisch en altijd bedoeld  om u en elkaar aan het denken en praten te zetten.
Vandaag: Pythagoras:  “Zwijg, of laten uw woorden meer waard zijn dan zwijgen”
 
Roelof van Wijk, scriba
 
BERICHTEN
 
De week van gebed in Haren
In de  WEEK VAN GEBED wordt  WERELDWIJD gelegenheid geschapen om als christenen samen – interkerkelijk - te bidden. Hierdoor wordt veel eenheid ervaren. 
Dit jaar zijn er meerdere  bijeenkomsten in Haren .Het betekent  telkens een  samenzijn van een klein uur, waarin  gebed voor de  thema’s centraal staat;  omlijst door een mooi programma. Eigen gebedspunten kunnen ook worden  ingebracht. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.
 
Zondag 21 januari          in kerkgebouw “De Hoeksteen”  (P.Wieringaweg 2).
                                          Thema: “ God wil vrije mensen”.
Maandag 22 januari      in basisschool “ Het Mozaïek “(Tussenziel 25).
                                          Thema: ”Gezin en Kerk als familie”.    
Donderdag 25 januari  in de ” Gorechtkerk “(Kerkstraat 2).
                                          Thema:  “Heb de vreemdeling lief”.
Wees hartelijk welkom!
Meer informatie op www.weekvangebed.nl ; en voor het Interkerkelijk  Gebed in Haren: Anita Helder
 
 
Gelegenheidskoor Taizéviering
Twee keer per jaar (begin maart en eind november) vindt in de Gorechtkerk een Taizéviering plaats. De Taizécommissie hoopt dat aan de viering van zondag 4 maart naast een aantal instrumentalisten een gelegenheidskoor wil meewerken, dat diverse Taizéliederen meerstemming wil zingen. Voor dit gelegenheidskoor, dat onder leiding staat van Harold van Hees, zijn we op zoek naar koorleden (zowel vrouwen als mannen). Meld je daarom aan voor dit koor. Dit kan tot uiterlijk 18 januari a.s. bij Renny Werkman via . Het gaat om vijf repetities in de periode van maandag 22 januari t/m maandag19 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur en deze vinden plaats in de Gorechtkerk. 
Ook de betreffende zondag zal voorafgaand aan de viering nog een repetitie plaatsvinden. Voor verdere informatie kun je ook contact opnemen met Renny Werkman.
 
Taizécommissie Gorechtkerk
 
Actie Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
 
Komende zondag (21 januari) zal tijdens het koffiedrinken na de dienst de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) Cees Verschoor Actie Kerkbalans 2018 introduceren en toelichten voor de leden van de Gorechtkerk. Tevens is er tijdens dit koffiedrinken een presentatie van KerkTV, waarvoor de kerk mede door bijdragen van de gemeenteleden aan Actie Kerkbalans 2017 de apparatuur heeft kunnen aanschaffen. Het CvK hoopt dat u/jij hierbij aanwezig kunt zijn.
 
De Actie Kerkbalans 2018 loopt overigens van 20 januari t/m 4 februari.
Het motto van dit jaar is: ‘Geef voor je kerk’. De enveloppen van Actie Kerkbalans 2018 zijn inmiddels rondgebracht.
Het CvK hoopt dit jaar weer veel ingevulde toezeggingsformulieren retour te mogen ontvangen. Immers: Kerk zijn we samen!
De ingevulde toezeggingsformulieren kunnen gedeponeerd worden in de bus die in de hal van de Gorechtkerk staat. Ook kunnen de toezeggingsformulieren bezorgd worden bij de bijdragenadministrateur: Dirk Boonstra, Ereprijsweg 9 te Haren of per e-mail toegezonden worden aan
 
Bij voorbaat dank!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerard ten Napel, secretaris
 
 
ACTIVITEITEN
 
Van het binnenlands diaconaat: Spelletjesmiddag
De werkgroep Binnenlands diaconaat houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de medemens dichtbij. Nu het winter is zijn we vaak meer binnenshuis dan buitenshuis. Soms is de zondag dan een lange dag.
We organiseren daarom opnieuw een spelletjesmiddag.
 
Wanneer: Zondag 21 januari
Hoe laat  : Van 14.30-16.00
Wat          : Allerlei spelletjes
Voor wie : Jong en oud
Waar        : ”Ons Centrum” aan de Kerkstraat voor de bibliotheek en naast de dorpskerk.
 
De werkgroep zorgt voor spelletjes, koffie thee, limonade en iets lekkers.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Sjoelen behoort tot 1 van de mogelijkheden. Ook kunt u de dobbelstenen laten rollen en de kaarten op tafel leggen. En wie weet leert u een nieuw spel kennen!
Wilt U alleen een praatje maken en iets drinken, dan bent U ook van harte welkom.
Het gaat tenslotte om de gezelligheid.
 
Namens de werkgroep Binnenlands Diaconaat,
Alja Egberts
 
 
 
Werkgroep Goededoelen Haren
 
Februari 2018   Bridge drive
Plaats:  ’t Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren
Datum wordt nog bekend gemaakt.
Voor meer informatie: Klaas Bakker, tel. 050-5370855
 
31 Maart 2018   Boeken- en vlooienmarkt
Plaats:  ’t Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren
 
In dit seizoen zijn de netto opbrengsten van alle activiteiten voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Groningen, met name voor kinderen in de gemeente Haren en voor opvang van en onderwijs voor kinderen in Afrika.
Kunt u niet meedoen aan één van de acties maar wilt u wel een gift geven voor de goede doelen dan kan dat op bankrekeningnr. NL08 ABNA 0512 7457 14  t.n.v. J. Kooi inzake Werkgroep Goededoelen.
 
Werkgroep Goededoelen Haren, bestaande uit Klaas Bakker, beheerder van ‘t Gorechthuis, Janet Knoop, lid Diaconale Raad, Ria Dost, Greetje Eisses, Anda Kooi, leden Helping Hands Haren en Anneke Bos, Jeannette ter Maat, Cees Verschoor
 
VAN DE PREDIKANTEN
 
Kerkstraat 16
In deze tijd van het kerkelijk jaar staan de roepingsverhalen op het leesrooster. Jezus roept zijn leerlingen om hem te volgen. Omdat ds. Buurma afgelopen zondag Johannes 1 aan de orde heeft gesteld, ook een roepingsverhaal, wijk ik komende zondag van het preekrooster af en maak ik een uitstapje naar Marcus 2:18-22 en Psalm 33. We horen hoe met Jezus een nieuwe tijd is aangebroken. In die nieuwe tijd van het Koninkrijk van God passen bepaalde oude, vastgeroeste denkbeelden en gewoonten niet meer. Jezus roept op tot een andere levenswijze die laat zien wat het betekent te delen in de vreugde van geloof, hoop en liefde. Geen jonge wijn in oude zakken maar jonge wijn in nieuwe zakken! De spannende vraag hierbij is hoe oud en nieuw zich tot elkaar verhouden. Staan ze op gespannen voet met elkaar of kunnen ze ook samengaan? Daarover komende zondag meer.
Ontvangt allen een hartelijke groet en Gods Vrede,
Ds. Marja de Jager
 
Film ‘Storm’ voor jong en oud
Denkt u, denk jij om de filmavond a.s. vrijdag?
De film ‘Storm – Letters van Vuur speelt tijdens de Reformatie en biedt een mooi inkijkje in de thema’s die spelen in die tijd: godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting.
Aanvang: 19.30 uur?
Plaats: Gorechthuis.
Ieder, jong en oud, is hartelijk welkom!
 
 
Eelderwolde
 
Belijdeniscatechese
Afgelopen zondag, direct na afloop van de kerkdienst, kwam ik met zes jongeren bijeen in de zogeheten ‘huiskamer’ van de Gorechtkerk, voor de belijdeniscatechese. Deze eerste keer kwamen we te spreken, hoe kan het ook anders, over het thema ‘geloven’. Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat voor je? Na een filmfragment, waarin verschillende mensen in de Heerestraat te Groningen werden geïnterviewd naar wat ze geloven, mocht ieder zich uitspreken over deze vragen. Er ontstond een mooi gesprek en ik was onder de indruk van de antwoorden. Allerlei gedachten kwamen voorbij. Geloven had bijvoorbeeld, voor de een met een beslissing voor je leven te maken, voor de ander meer met een gevoel, een vertrouwen, een aangeraakt zijn, voor nog iemand anders met een zoeken, een verlangen. Ook vertelden we elkaar hoe we ermee groot zijn geworden, wat we van waarde vinden en hoe we er ook praktisch vorm aan geven: kerkgang, bidden, leiding geven aan het jeugdwerk, hulp bieden in ontwikkelingslanden. Wat bijzonder, dat je zo open en eerlijk met elkaar van gedachten kunt wisselen. Natuurlijk dachten we ook na over de vraag wie God voor ons is, want geloven raakt vanzelfsprekend aan geloven in God. Wie is Hij voor je? Heeft Hij invloed op je leven en denken? Voor je het weet ben je zo, al pratend, een ruim uur met elkaar verder. En ik besef dan eens te meer, hoe wezenlijk het is voor een geloofsgemeenschap, om het met elkaar over zulke onderwerpen te hebben. Een gemeente als oefenplek van geloven, waar we verwonderd zijn en blijven over ieders inbreng, hoe jong of oud je ook bent, en de dialoog met elkaar aangaan. Naar het einde toe vertelde ik, dat christenen door de eeuwen heen, hun geloof ook aan het papier hebben toevertrouwd. We noemen dat een geloofsbelijdenis. Een daarvan,  want er zijn heel wat geloofsbelijdenissen verschenen de jaren, de eeuwen door, wil ik hier graag, ter overdenking, meegeven.
 
Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
 
Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
 
Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen
die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.
 
Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam
openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.
 
Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Amen.
 
Poëzieavond
Op 22 januari a.s. hoop ik een poëzieavond te houden over de gedichten van de Nederlands- Joodse dichteres Judith Herzberg. Haar parlando-achtige stijl en alledaagse, herkenbare onderwerpen geven haar gedichten een breed lezerspubliek. We lezen verschillende van haar gedichten en horen het levensverhaal van deze winnares van de P.C. Hooftprijs van 1997. We beginnen de avond om 19.45 uur in het Gorechthuis. Ik hoop u en jou te zien!
 
Meeleven met elkaar
Alle gemeenteleden die momenteel in het ziekenhuis verblijven of in het verpleeghuis revalideren, en hun die in de komende periode een operatie zullen ondergaan of thuis verder moeten herstellen, wens ik heel veel sterkte, beterschap en Gods nabijheid toe. In het Liedboek staat een bede van Sjoerd Zwaan, als woord van bemoediging:
 
Hoor mij God,
als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet,
U kent mijn vragen
die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie
tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij
met uw aanwezigheid,
nu en in de dagen die komen.
 
Allen hartelijk gegroet!
ds. Ybo Buurma
 
 
 
 
 

terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 21-01-2018 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.