Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
 
 
Nieuwsberichten Nieuwsberichten

 VAN HET SCRIBAAT
 
Financiën
Het spreekuur voor geïnteresseerden is op donderdag 23 november a.s. vanaf half acht in het Gorechthuis. Wilt u zich als u belangstelling of vragen heeft, van tevoren  melden bij de scriba? 
Hartelijk dank en welkom.
 
Afscheid
Onze jeugdouderling Andries Huiser verlaat de Kerkenraad per 1 januari a.s. Hij heeft zich aangesloten bij de Christelijk Gereformeerde Kerk - de Hoeksteen -  en volgt daarmee zijn geliefde. Andries was lid van onze gemeente en is ruim vijf  jaar lid van de Kerkenraad geweest, en hij heeft in die tijd veel tot stand mogen brengen ook als verbindingsman tussen de stichting Gereformeerd Jeugdwerk en de Kerkenraad en de kleine Kerkenraad. De Kerkenraad neemt met spijt en respect voor zijn beslissing, afscheid van Andries en de gemeente kan op 17 december na de dienst van hem afscheid nemen. Wij als gemeente en Kerkenraad wensen hem naast veel geluk, ook  veel mogelijkheden zich verder te ontplooien in de nieuwe omgeving.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Stellingen en aforismen, uitsmijters
Hier in dit ‘vakje’ stellingen, aforismen (= oneliners), of uitsmijters, soms wijs, soms prikkelend of humoristisch en altijd bedoeld  om u en elkaar aan het denken en praten te zetten.
Vandaag: “ Pastoraat, omzien naar de ander, is de kern van kerk zijn”
 
Roelof van Wijk, scriba
 
 
 
 
 
BERICHTEN
 
Bij de eerste collecte: “Versterk de kerk in het Midden-Oosten”
De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg te gaan. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van kerken. Daarom vraagt Kerk in Actie dit najaar opnieuw aandacht voor kerken in nood in het Midden-Oosten.
 
Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na zes jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken zijn zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.
 
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Ze delen wat ze hebben. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen.
J. W. Wildeboer
 
Vrouwengespreksgroep: O.D.S.
De eerstvolgende keer dat we bijeen komen is op dinsdag 28 november a.s. in het Gorechthuis.
We bespreken het onderwerp : ”U nodigt mij aan uw tafel “ Psalmen 23:5 en 6. Geschreven door ds. drs. Peter M.J. Hoogstrate en na te lezen in “ïn Gesprek” nr.4 seizoen 2016-2017 blz.6.
U nodigt mij aan tafel en  ik keer terug in het huis van de Heer. Psalm 23 wordt op ons persoonlijk gericht. Wanneer we daarbij en daarnaast het heilig avondmaal betrekken, komt de Gastheer van deze maaltijd in beeld. Welke beleving houdt u over na de maaltijd van de Heer, zodat u er weer wilt terugkeren?
Het logboek maakt Nel Alblas en de sluiting verzorgt Rennie Postmus.
Hartelijk welkom, het bestuur.

 

 
ACTIVITEITEN
 
Werkgroep Goededoelen Haren
 
15, 16 december 2017 verkoop Kerststukken en nog veel meer
Plaats: Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Er zijn weer mooie kerststukken te koop en verder lekkere kniepertjes, leuke cadeau artikelen, patchwork, sieraden, leuke tasjes met een geurtje, soep, stamppot, jam, tulband en nog veel meer.
Van harte aanbevolen.
 
Workshop Kerststuk maken
Tijd: Zaterdagmorgen 16 december 2017 in het Gorechthuis in Haren
Aanvang: 10.00 uur
Meenemen:  een snoeischaar, scherp mesje.
Kosten:  € 35,-- incl. materiaal, incl. één consumptie
Er kan een keus worden gemaakt uit drie kerststukken.
Graag bij opgave aangeven welk kerststuk het gaat worden.
Opgeven tot uiterlijk 9 december 2017 via mail: 
  of 
of in het Gorechthuis, Klaas Bakker, tel. 050-5370855
 
In het nieuwe seizoen zijn de netto opbrengsten van alle activiteiten voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Groningen, met name voor kinderen in de gemeente Haren en voor opvang van en onderwijs voor kinderen in Afrika.
Kunt u niet meedoen aan één van de acties maar wilt u wel een gift geven voor de goede doelen dan kan dat op bankrekeningnr. NL08 ABNA 0512 7457 14  t.n.v. J. Kooi inzake Werkgroep Goededoelen.
 
Werkgroep Goededoelen Haren, bestaande uit Klaas Bakker, beheerder van ‘t Gorechthuis, Janet Knoop, lid Diaconale Raad, Ria Dost, Greetje Eisses, Anda Kooi, leden Helping Hands Haren en Anneke Bos, Jeannette ter Maat, Cees Verschoor
 
 
VAN DE PREDIKANTEN
 
Kerkstraat 16
Het waren twee intensieve dagen op Nieuw Hydepark te Doorn. We begonnen vroeg en eindigden laat. Donderdagavond pas om 23.15 uur, na de viering van het Heilig Avondmaal.  Laat ik het zo zeggen: De tijd werd goed benut!
Net als andere keren stond ook nu Kerk 2025 hoog op de agenda. We spraken over de mobiliteit en flexibiliteit van predikant en gemeente. De inzet was dat voorkomen moet worden dat beiden aan elkaar overgeleverd zijn. Het kan immers voorkomen dat predikant en gemeente elkaar na twaalf jaar tijd weinig meer te bieden hebben. Beiden zouden gediend zijn met verandering: de predikant met een andere gemeente, de gemeente met een andere predikant. De synode heeft besloten dat de wegen van gemeente en predikant na twaalf jaar kunnen scheiden mét een wachtgeldregeling voor de predikant. Er zit dus een kostenplaatje aan vast voor de gemeente die meebetaalt aan wachtgeld. De overige kosten komen op rekening van de PKN. Omdat nu niet te overzien is hoeveel deze maatregel op termijn gaat kosten, is er een proefperiode afgesproken voor vijf jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat wanneer predikant en gemeente nog prima samenwerken, er voldoende uitdaging is en beiden samen verder willen, niets in de weg staat om die twaalf jaar te overschrijden.
Binnen het kader van Kerk 2025 is ook gesproken over de zgn. huisgemeente. Een vierplek in gebieden waar geen kerk meer is, zo was de oorspronkelijke gedachte. Inmiddels is deze verbreed naar een gemeente die bestaat als laagkerkelijke gemeente naast andere vormen van kerk-zijn. Het werd een brainstormsessie aan de hand van vragen als: wat versta je onder een huisgemeente, hoe vindt deze inbedding binnen het geheel van de PKN, welke taken vervult deze en wie gaan erin voor? Wordt vervolgd, dus.
Twee grote bezinningspunten stonden op de agenda. Liturgie en levensverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Over liturgie is voornamelijk in groepsgesprekken gesproken, waarna per groep een terugkoppeling in de vergadering plaatsvond. Over het – in de volksmond zo genoemde homohuwelijk – werd in groepen gesproken nadat twee predikanten binnen de Protestantse Kerk Nederland hun persoonlijke verhaal hadden gedaan. De innerlijke strijd en moeite die deze beide predikanten uit de behoudende richting van de kerk gevoerd hebben om ‘uit de kast te komen’ en om hun plaats in te kerk te behouden, maakten diepte indruk. Hierna volgden persoonlijke verhalen van synodeleden. Ik heb geen synodevergadering meegemaakt die zo emotioneel verliep als deze. Met respect werd naar elkaar geluisterd, werden ervaringen gedeeld en werd de kwetsbaarheid van dit onderwerp onder ogen gezien en gevoeld. Van beide onderwerpen kunt u hieronder een korte versie lezen van het verslag dat staat op de website van de PKN. https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws
Het waren twee goede dagen. Iedere keer weer treft mij de bezieling van de synodeleden en hun liefde voor de kerk. Hoewel ieder zijn en haar eigen achterban vertegenwoordigt, stokpaardjes, geloofsovertuiging en geloofsbeleving heeft, wordt het bredere kerkverband en wat daarvoor het beste is, niet uit het oog verloren. Wat waardevol om zo samen de kerk te mogen besturen!
Ontvangt allen een hartelijke groet en Gods Vrede,
Ds. Marja de Jager.
 
Uit de synode: Over liturgie 
‘Hier komt de dominee met z’n lange tabberd. We zingen eerst van God’. Zo vatte de vierjarige Marcel Barnard zijn eerste kerkdienst samen. Inmiddels, 56 jaar later, is hij professor Praktische Theologie/ Liturgiewetenschap (Protestants Theologische Universiteit). Op verzoek van het moderamen heeft hij de notitie ‘Tot Gods eer’ geschreven. De notitie maakt duidelijk waar het in de liturgie om gaat, hoe divers protestantse liturgie is en aan welke criteria een protestantse kerkdienst moet voldoen wil het een eredienst zijn. In een persoonlijk verhaal nam Barnard de synodeleden mee in zijn eigen liturgische ontwikkeling. Van het kerkje spelen thuis - hij speelde zowel organist als dominee - tot zijn ervaring op het platteland van Zuid-Afrika met een zes uur durende kerkdienst. “Een kerkdienst die mij meer dan enige andere liturgische vorm het dichtst bracht bij de rituele en liturgische gestalten waarvan Oude en Nieuwe Testament getuigen."
De synodeleden gingen in kleine groepen uiteen om over liturgie in gesprek te gaan. Ze kregen persoonlijke vragen voorgelegd, zoals: Wat is voor u liturgie? Wat raakt u het meest in de liturgie? Welke elementen zijn voor u wezenlijk voor een protestantse eredienst? Tijdens de plenaire terugkoppeling van de gesprekken in deze groepen werd duidelijk dat "iedereen herkent dat hij geraakt wordt door de liturgie" (ouderling J. Opmeer, classis Heusden-Almkerk). Een andere groep vatte het gesprek als volgt samen: "Liturgie is het samen afstemmen op de golflengte van God in vieren, delen en beleven" (ds. Perla Akerboom - Evangelisch Lutherse Synode). Maar er zijn ook zorgen over de aansluiting van jongeren bij de liturgie (ds. De Jager - classis Groningen).
De notitie ‘Tot Gods Eer’ is door de generale synode aanvaard als handreiking voor geloofsgesprek over liturgie in de gemeenten en hun kerkenraden. Wel nadat de notitie - op verzoek van de synode - gebruiksvriendelijker is gemaakt. Er worden gespreksvragen aan de notitie toegevoegd. Ook worden er filmpjes bij de notitie gemaakt met voorbeelden van verschillende liturgische vormen. Dit ter ondersteuning van het gesprek in de gemeenten.
 
Uit de synode: Over het huwelijk
Het gesprek draaide om ordinantie 5-3 en 5-4
Artikel 3. De inzegening van een huwelijk van man en vrouw als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht geschiedt in een kerkdienst.
Artikel 4. Andere levensverbintenissen
De kerkenraad kan - na beraad in de gemeente - besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.
De scriba gaf in zijn inleiding bij dit onderwerp aan dat het om een ‘diep-existentiële zaak gaat’. “Relaties van twee mensen in liefde en trouw die om een kerkelijke zegen - zegen van Godswege - vragen. Diep existentieel, zegen en hoog: bekroning van relatie van liefde en trouw.” Op tafel lag een besluitvoorstel van het moderamen om de kerkorde niet te wijzigen. Vanuit de gedachte dat het gesprek dat over deze zaken in de gemeenten van de kerk gevoerd wordt, waardevol is en tegelijk kwetsbaar. Dit dient daarom gekoesterd te worden. Een proces van considereren over een wijziging van ord. 5-3 en ord. 5-4 is daaraan niet dienstbaar. Op tafel lagen echter enkele tegenvoorstellen en een motie van synodeleden om de kerkorde wél te wijzigen. Wijzigingen waardoor er meer ruimte en gelijkheid voor het homohuwelijk in de kerkorde zou ontstaan dan nu het geval is. Om niet in een ‘standpunten-discussie’ te belanden, maar om het gesprek zorgvuldig te kunnen voeren, werd door het moderamen voorgesteld om het besluit uit te stellen. De Reuver: “Het is belangrijk dat wij niet over elkaars geweten heersen. Dat is verdraaid lastig voor ons allemaal. Daarom nu graag verhalen delen van hart tot hart. Een volgende keer pas kerkordeteksten”.
Sommige synodeleden hadden liever gezien dat er een besluit werd genomen. Ds. Oostenbrink (classis Hardenberg): “Ik vroeg recht, ik kreeg aandacht. Kunt u beloven dat als u het besluit nu uitstelt, dat het volgende besluitvoorstel wel aanstuurt op een wijziging van de kerkorde. Ik wil niet nog een half jaar slapeloze nachten.” Ds. van Duijvenbode (classis Delft) is juist ‘blij’ dat de stemming is uitgesteld. “Ik kan met heel veel consideraties die hier op tafel liggen mee als het om mijn eigen ziel gaat. Maar ik zit met diezelfde ziel vast aan de gereformeerde bond en confessionele beweging. Ik voel me verscheurd. Ik wil niet dat gemeenten de Protestantse Kerk verlaten. Ik krijg ook jeuk van toezeggingen als ‘we komen er op terug’. Help ons dan - en ik bedoel dan vooral de rechterkant van de kerk - om dat gesprek te voeren.” Dit zijn slechts twee van de tientallen persoonlijke en kwetsbare reacties die de synodeleden hebben gedeeld. Scriba ds. René de Reuver eindigde dit agendapunt met de volgende woorden: "In de Protestantse Kerk gaat het om inclusief kerkzijn, delend aan de ene tafel, die ervan leeft dat God 'beide kinderen*' ziet, uit liefde. Zowel homo's als hetero's. Ook hen die innerlijk geen ruimte vinden voor inzegening van een homohuwelijk. Het is de uitdaging voor het moderamen, voor de synode, om dit kerkordelijk te verwoorden."
*Verwijzing naar het Bijbelverhaal van 'De Verloren Zoon'
 
Gedachteniszondag op 26 november
Thema: Bewaar de tranen.
Het is een goede gewoonte dat wij de gemeenteleden die ons ontvallen zijn, gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op steeds meer plekken, onder andere op begraafplaatsen en in verzorgings- en verpleeghuizen, vinden herdenkingen plaats. Voor de familie en nabestaanden is het troostrijk de naam van hun geliefde nog eenmaal hardop tijdens een herdenkingsmoment te horen. In de kerk wordt de naam van de overledene verbonden met de naam van God. Hun namen staan immers voor altijd gegrift in de palm van zijn hand. Dat daarbij een kaarsje wordt aangestoken ter nagedachtenis betekent dat het licht sterker is dan het duister. Ja, er is verdriet en er zijn tranen, maar God zal eens alle tranen uit hun ogen wissen (Openbaring 21: 3-4a). Dit visioen van een geheelde wereld zonder dood, rouw, jammerklacht en pijn houden wij voor ogen. Ondertussen leven wij te midden van de brokstukken in deze wereld. Zoals koning David in zijn tijd. Hij is in de greep van de Filistijnen, zijn leven staat op het spel. Dan dicht hij: ‘Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik’. David doet een beroep op God zijn tranen te zien en te bewaren. Ze wellen niet voor niks op! Ook de tranen die onze ogen vullen, ziet God en Hij bewaart ze. Daarom lezen wij uit Psalm 56 en stellen wij vers b centraal: ‘vang mijn tranen op in uw kruik’.
Naast het verdriet om het gemis, krijgt de vreugde om nieuw leven een plaats in deze dienst. Aan het begin ervan noemen wij de namen van de kinderen die geboren en gedoopt zijn in onze gemeente en  ontsteken wij de doopkaars. De verwachting van nieuw leven, het is bijna Advent, overtreft de dood.
U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen.
Ds. Ybo Buurma en ds. Marja de Jager.
 
 
Eelderwolde
 
Even terugkijken
Een Ochtend-plus-dienst is voor menig kerkganger in de Gorechtkerk natuurlijk al een begrip. Maar voor mij was het nieuw en een erg mooie en sprankelende ervaring. We hebben met veel plezier samen aan de voorbereiding gewerkt en ik ben onder de indruk van ieders creativiteit en inbreng. Heel erg bedankt daarvoor! Ook de band heeft mooie liederen gezongen, die heel goed aansloten bij het thema ‘Wat is heilig voor je?’. Voor hen allen was er een zonnebloem, afkomstig uit het fraaie boeket - met een heiligenkrans - dat Aly Bakker had verzorgd. Ook daarvoor erg bedankt! Ook een compliment voor koster Klaas Bakker, die betrokken was bij de sfeervolle inrichting van de kerk. Dirk Boonstra dank ik hartelijk voor het lenen van de motor. Ik hoop er echt nog eens een rit op te mogen maken! Kortom: ieder die een rol of taak had, voor, tijdens of na de dienst: veel dank! Ik kijk er met plezier op terug en mocht zelfs een aantal kerkmensen uit Zuidhorn begroeten. Helaas is een van mijn heiligenbeelden gesneuveld. Thuis bij het inpakken brak plotseling het hoofd van Franciscus van Assisi af. Ach, soms ben je als mens ook wel eens je hoofd kwijt bij alles wat gebeurt. Er moet heel wat gelijmd worden in een wereld vol aan gebrokenheid. Franciscus, deze bijzondere geloofsgetuige, zal ik met aandacht herstellen en voorlopig rust gunnen in de vensterbank, waar hij doorgaans staat.
 
Gesprekskring op maandagochtend
De afgelopen weken hebben negentien deelnemers meegedaan aan de maandagmorgenkring rondom het boek ‘God is niet te vangen’, van Jan Offringa en Evert van Baren. We hebben met elkaar intensieve gesprekken gevoerd, waarin we onze gedachten, gevoelens, geloof en denkbeelden hebben mogen uitwisselen. Het heeft me geraakt dat we met elkaar, ook als we van mening van elkaar verschilden, zo openhartig het gesprek zijn aangegaan. Ik dank ieder voor zijn of haar deelname, betrokkenheid en vertrouwen. In januari, zo hebben we afgesproken, wil een groot deel van de groep nog verder met het boek. Heel mooi! We plannen dan nog twee bijeenkomsten.
 
 
 
Gedicht
In een van de kolommen van deze kerkbode vindt u van ons, als predikanten een schrijven over de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarin leest u over het thema van de dienst en dat wij samen als voorgangers voor zullen gaan. In het licht van komende zondag wil ik u en jullie graag het onderstaande gedicht meegeven, een lied geschreven door ds. Reinier Kleijer.
 
Ook na onze allerlaatste adem,
als het leven is geleefd,
zijn en blijven wij in Uw genade
die ons eindeloos omgeeft.
Houd ons altijd in Uw hand geborgen,
blijf in dood en leven voor ons zorgen.
Houd uw oog op ons gericht,
breek ons duister met uw licht.
 
Allen hartelijke gegroet,
ds. Ybo Buurma
 
 
 
 

terug
 
 
 
 

Laatste zondag kerk. Jaar
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.